Záhradná a krajinná architektúra

Verejné urbánne a rurálne priestory (mestá, dediny)

 • vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN) regiónov, sídiel, zón etc.
 • vypracovanie generelov zelene, územného systému ekologickej stability (ÚSES), návrhov revitalizácii, krajinnoekologických plánov (LANDEP), etc.
 • vypracovanie inventarizácie zelene
 • projektová dokumentácia a realizácia verejných priestorov ako námestí, oddychových zón, ulíc, nábreží, parkov, parčíkov, promenád, lesoparkov, skejtparkov etc.
 • komplexná projekcia a realizácia vertikálnych záhrad, a to v podobe zelených stien, obrazov, deliacich priečok a zelených fasád budov 
 • rekonštrukcie historických ale i súčasných záhrad a parkov
 • terénne a odvodňovacie úpravy
 • komplexná projekcia a realizácia vegetačných čističiek odpadových vôd a retenčných nádrží
 • komplexná projekcia a realizácia dažďových záhrad a iných spôsobov zadržiavania vody v obciach ako aj vo voľnej krajine
 • komplexná projekcia a realizácia automatických závlahových systémov
 • revitalizácia skládok a inak narušených biotopov
 • komplexný servis v rámci eurofondov

Súkromné záhrady

 • komplexná projekcia a realizácia súkromných okrasných obytných záhrad
 • komplexná projekcia a realizácia zimných záhrad a skleníkov aj s vybavenosťou na vytvorenie podmienok pre konkrétnu skupinu rastlín
 • komplexná projekcia a realizácia strechových záhrad
 • komplexná projekcia a realizácia vertikálnych záhrad, a to v interiéroch v podobe zelených stien, obrazov, deliacich priečok, tak aj v exteriéroch v podobe najmä zelených fasád budov 
 • komplexná projekcia a realizácia jazierok, rybníkov, kúpacích jazierok, bazénov a výriviek
 • terénne a odvodňovacie úpravy
 • komplexná projekcia a realizácia vegetačných čističiek odpadových vôd a retenčných nádrží
 • komplexná projekcia a realizácia dažďových záhrad 
 • komplexná projekcia a realizácia automatických závlahových systémov
 • komplexné ošetrovanie zelene i prvkov drobnej záhradnej architektúry