PORTFÓLIO NAŠICH SLUŽIEB

Komplexná projekčná činnosť vo všetkých stupňoch projektovej dokumentácie pre verejné, poloverejné a súkromné priestory 

Návrh vodozádržných a iných adaptačných opatrení na zmenu klímy, podpora biodiverzity

Rekonštrukcia historických záhrad a parkov

Projektovanie športovísk a detských ihrísk

Projektovanie vertikálnych, strešných, dažďových záhrad, kúpacích a okrasných jazierok a iných vodných biotopov 

Komplexná inventarizácia drevín s návrhom ich ošetrenia 

Generel zelene, ÚSES, LANDEP, návrh revitalizácie krajiny

Podpora participatívnych plánovacích procesov 

Autorská súčinnosť pri žiadosti o NFP/ podporné granty

KTO SME?

Michal Štiga a Ivana Štigová Kučírková | Green Architecture

MICHAL ŠTIGA

Michal je „zelený človek“ telom aj dušou, od malička trávil svoj voľný čas v lese alebo na záhrade. Vyštudoval záhradníctvo na Strednej odbornej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch, záhradnú a krajinnú architektúru na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, doktorandské štúdium absolvoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa aktívne podieľal aj na vyučovacom procese v oblastiach dendrológie a územného plánovania. Praktické skúsenosti zbiera samostatne od r.1999, rok trávil v Londýne, kde okrem navrhovania záhrad pôsobil tiež v službách Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (RHS). Od roku 2013 sa naplno venuje aj zveľaďovaniu a navracaniu života a biodiverzity do  zničených častí Turca, kde prevádzkuje vlastnú permakultúrnu rodinnú farmu na základe prírode blízkych princípov. Vlastnými rukami už vysadil nespočetné množstvo stromov a svojim odborným okom, navrhovanými opatreniami, ich aj množstvo zachránil. Je vedený ako odborne spôsobilá osoba podľa §55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zozname OSO pod číslom P-43/2020. 

IVANA ŠTIGOVÁ KUČÍRKOVÁ

Ivka vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, pričom rok zo štúdia trávila na univerzite v nemeckom Kasseli. Po skončení v Nitre absolvovala aj Master-štúdium krajinnej architektúry na Technickej univerzite v Mníchove. Najbohatšie pracovné skúsenosti nabrala počas 4-ročného pobytu vo Viedni, kde sa v ateliéri pre krajinnú architektúru (Auböck + Kárász) spolupodieľala na viacerých projektoch v Rakúsku a Azerbajdžane. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory architektov, vedená pod autorizačným číslom 0051 KA. 

Svoje služby ponúkame od r.2002, spoločnosť Green Architecture SK, s. r. o. funguje pod týmto názvom od r.2013. 

KTO SME?

Michal Štiga a Ivana Štigová Kučírková | Green Architecture

MICHAL ŠTIGA

Michal je „zelený človek“ telom aj dušou, od malička trávil svoj voľný čas v lese alebo na záhrade. Vyštudoval záhradníctvo na Strednej odbornej škole v Rakoviciach pri Piešťanoch, záhradnú a krajinnú architektúru na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, doktorandské štúdium absolvoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde sa aktívne podieľal aj na vyučovacom procese v oblastiach dendrológie a územného plánovania. Praktické skúsenosti zbiera samostatne od r.1999, rok trávil v Londýne, kde okrem navrhovania záhrad pôsobil tiež v službách Kráľovskej záhradníckej spoločnosti (RHS). Od roku 2013 sa naplno venuje aj zveľaďovaniu a navracaniu života a biodiverzity do  zničených častí Turca, kde prevádzkuje vlastnú permakultúrnu rodinnú farmu na základe prírode blízkych princípov. Vlastnými rukami už vysadil nespočetné množstvo stromov a svojim odborným okom, navrhovanými opatreniami, ich aj množstvo zachránil. Je vedený ako odborne spôsobilá osoba podľa §55 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v zozname OSO pod číslom P-43/2020. 

IVANA ŠTIGOVÁ KUČÍRKOVÁ

Ivka vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite, pričom rok zo štúdia trávila na univerzite v nemeckom Kasseli. Po skončení v Nitre absolvovala aj Master-štúdium krajinnej architektúry na Technickej univerzite v Mníchove. Najbohatšie pracovné skúsenosti nabrala počas 4-ročného pobytu vo Viedni, kde sa v ateliéri pre krajinnú architektúru (Auböck + Kárász) spolupodieľala na viacerých projektoch v Rakúsku a Azerbajdžane. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory architektov, vedená pod autorizačným číslom 0051 KA. 

Svoje služby ponúkame od r.2002, spoločnosť Green Architecture SK, s. r. o. funguje pod týmto názvom od r.2013. 

NAŠE NÁVRHY A REALIZÁCIE