Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru
Green Architecture | váš partner pre záhradnú a krajinnú architektúru

REFERENCIE

Súkromné záhrady

 • Súkromná strechová obytná záhrada na ulici Juraja Fándliho v Žiline 
 • Súkromná rodinná záhrada v Pšurnoviciach
 • Súkromná rodinná záhrada v Žiline-Závodí
 • Súkromná terasa  v Londýne
 • Súkromná, obytná rodinná záhrada v Londýne
 • Súkromná, obytná rodinná záhrada v Londýne 
 • Súkromná rodinná záhrada v Lysici
 • Rekonštrukcia záhrady a vybudovanie jazierka s vodnou kaskádou v súkromnej rodinnej záhrade v Žiline-Závodí
 • Zimná záhrada - zbierkový skleník orchidejí, bromélií a iných exotických rastlín  v Žiline - Zádubnie
 • Súkromná, obytná rodinná záhrada obci Láb na Záhorí
 • Súkromná zdieľaná rodinná záhrada na Sibírskej ulici v Holíči na Záhorí
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Terchová – Vyšné Kamence
 • Súkromná obytná rodinná záhrada vo Veľkom Rovnom
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Dlhé Pole
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Mojš
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v Žiline
 • Súkromná rekreačná obytná záhrada v obci Motešice
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Strečno
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v mestskej časti Žilina - Bytčica
 • Súkromný strechová extenzívna záhrada obci Hôrky
 • Átrium a obytná záhrada  v Martine
 • Obytná záhrada v Martine 
 • Obytná záhrada v obci Mojš
 • Obytná mestská záhrada v Žiline
 • Obytná záhrada v obci Peklina 
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v obci Rosina
 • Súkromná obytná rodinná záhrada v mestskej časti Žilina - Zástranie
 • Súkromná obytná rodinná záhrada obytnom súbore Green Resort Hrubá Borša s priamy vstupom k jazeru
 • Obytná okrasno-úžitková rodinná záhrada v obci Horný Hričov
 • Súkromná obytná strechová záhrada na ulici Komenského v Žiline

 Verejné a poloverejné záhrady

 •  Úprava exteriéru hotela Dubná Skala **** v Žiline – zeleň v nádobách pri vstupoch do budovy, na nádvorí a na parkovisku
 • Extériér súkromného rehabilitačného strediska p. MUDr. Mekyňu v Rajeckých Tepliciach
 • Sadové úpravy exteriéru hotela Holiday park Orava v Dolnom Kubíne (1. fáza: november 2015 - prístupová cesta)
 • Projekt revitalizácie areálu Centra sociálnych služieb Straník pre potreby klientov CSS ako i miestnej komunity (permakultúrna a náučná záhrada)
 • Rekonštrukcia pamiatkového objektu: nádvorie šlachtického konviktu - obnova časti barokovej záhrady
 • Ozelenenie parkoviska STK - MIKO v Žiline
 • Projekt Zelené oázy: Záhrada komunitného centra pre matky Mamamaka v mestskej časti Martin - Priekopa
 • Záhradná terasa kaviarne Penny Coffea mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves
 • Exteriér súkromného špecializovaného zdravotného zariadenia Orto-Protetika v Martine   

Verejné priestranstvá

 • Všetky stupne projektovej dokumentácie pre stavbu: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Stráňavy 
 • Územný plán zóny Trnávka - Stred, Bratislava, časť Návrh ozelenenia územia a prvky MÚSES 
 • Urbanistická štúdia zóny Lieskovec - Ketelec, Bratislava - Podunajské Biskupice, časť Návrh ochrany prírody, tvorba krajiny a ÚSES
 • Projekt stavby: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Červený Kameň 
 • Projekt stavby: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Slávnica 
 • Projekt stavby: Revitalizácia oddychovej zóny v obci Slávnica - Podhorie  
 • Projekt stavby: Revitalizácia námestia Matice slovenskej v Žiari nad Hronom
 • Projekt stavby: Polyfunkčný objekt Malá Praha, Suvorovova ulica, Žilina - krajinná architektúra 
 • Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v Považskej Bystrici - Sídlisko Stred - vnútroblok 2
 • Revitalizácia CMZ v Žiari nad Hronom
 • Rekonštrukcia Areálu ZŠ s MŠ Spartakovská v Trnave
 • Obnova vnútrobloku Agátka v Trnave
 • Rekonštrukcia Námestia protifašistických bojovníkov v Martine
 • Revitalizácia Mudroňovej ulice v Martine
 • Rekonštrukcia Parku P. O. Hviezdoslava v Martine
 • Rekontrukcia vnútrobloku Spartakovská v Trnave
 • Rekonštrukcia Areálu MŠ Kornela Mahra v Trnave
 • Rekonštrukcia Areálu ZŠ s MŠ Kubinu v Trnave
 • Projekt "Zelené sídliská/ lokalita Mládežnícka-Družby-Okružná" -  sídlisko Fončorda v Banskej Bystrici